Assessorament vitícola

Viticultura biodinàmica

La viticultura biodinàmica s'enten com un tot, és aglutinadora ja que integra tots els components naturals coneguts en un conjunt interactiu. La seva filosofia (Rudolf Steiner, 1924) té com a base la interacció del tot amb l'individu o el vegetal en aquest cas. S'ha de buscar la relació òptima entre els elements naturals i el cultiu de la vinya per tal d'aconseguir un producte holístic. Existeixen relacions telúriques entre la vinya i el moviment dels planetes, començant pel Sol o Astre rei. 

En aquest món del coneixement és imprescindible el coneixement de la terra, des d'un punt de vista físic, químic i biològic. Aquest darrer aspecte és molt interessant a la viticultura biodinàmica perquè ens facilitarà la mesura de la vida del sòl. No es pot fer una viticultura fidel a la natura si tenim un sòl mort o en procès de morir. És un element de partida molt necessari perquè ens evitarà esforços innecessaris. De la mateixa manera, coneixent els nivells biològics del sòl es poden plantejar diferents tècniques per tal de millorar-la, però si partim de zero el nostre treball no el veuran reflectit ni els nostres bésnets.

En viticultura biodinàmica hem d'aprofundir en el coneixement del sòl com a ens de vida. El coneixement ens permetrà actuar sobre el maneig de la vinya per tal d'equilibrar les forces energètiques de la terra i el cosmos que exerceixen sobre la vinya. 

És de gran importància conèixer els paràmetres permanents que influencien sobre la nostra vinya. Normalment s'incideix molt en el coneixement del clima que evidentment té una gran influència, però cal veure el sòl com el medi transmisor de l'aigua, els nutrients i la temperatura de les arrels i de la zona bassal de la planta. La interacció positiva d'aquests factors incidirà sobre una millora de la qualitat i la tipicitat del nostre patrimoni vitícola.

En aquest sentit cal reforçar el coneixement de la vida microbiana al sòl tenint com a base una cartografia de sòls molt detallada (escala 1:5.000) i plantejar una viticultura en funció del terrer que disposem. Aquesta és una eina que utilitza sovint VIEN ASESORIA per tal d'equilibrar el sistema sòl-planta i optimitzar les interaccions sòl-planta-clima.

© Vien assessoria 2009
E-mail: crubies@vienasses.com